Kultur og fritid

Kultur har værdi i sig selv og skaber identitet og sammenhængskraft.

Kultur og Fritid
Kultur har værdi i sig selv og skaber identitet og sammenhængskraft. Det Konservative Folkeparti er et kulturbærende parti og vi ønsker, at københavnerne kan glæde sig over det, der er skabt, og være med til at skabe nyt for de kommende generationer. Derfor vil vi gerne støtte kultur og fritidsaktiviteter i bred forstand indenfor kommunalfuldmagtens rammer, men uden at kommunen påtager sig økonomiske risici, som rettelig bør være privates. Tilskud fra kommunen bør aldrig udgøre mere en 50 % af de samlede indtægter.

Omverdenen kigger mere og mere til Danmark – hvad er det vi kan, der gør os til et af verdens lykkeligste folk og et rigt samfund.

Det er efter vores opfattelse i høj grad i foreningslivet, at vi lærer at omgås alle og skabe noget sammen.

De frivillige fællesskaber er vigtige for et stærkt civilsamfund, og for at danskerne efter eget valg kan deltage i de aktiviteter og fællesskaber, som giver dem værdi. Det er her, sammenhængskraften i samfundet skabes, da folk lærer hinanden at kende ud fra et frivilligt ønske om fællesskab. Vi skal værne om vores plads som verdens lykkeligste folk og høje tillid til hinanden. Det udfordres i disse tider. Derfor er det ekstra vigtigt at have fokus på vores foreningsliv og folkeoplysning.
Derfor ønsker vi, at foreningslivet får gode muligheder for at udøve deres aktiviteter via adgang til faciliteter og via offentligt tilskud til deres aktiviteter.

Vi konservative ønsker civilsamfundet fremmet og ønsker at give de frivillige foreninger særligt gode vilkår, da de er præget af engagement og kompetencer og skaber værdi i vores samfund. Pengene skal prioriteres til børn, unge, handicappede og socialt udsatte.

Foreningsliv og Idrætsanlæg
Vi konservative prioriterer det organiserede foreningsliv som idræt, spejderbevægelse osv. før det uorganiserede, som f.eks. streetaktiviteter, events mv. Derfor ønsker vi, at der bruges flere midler på den organiserede del på bekostning af den ikke organiserede.

Der er stor mangel på idrætsanlæg i København. Byen halter efter andre byer i Danmark. Flere idrætsanlæg har høj prioritet. Vi skal passe på vores idrætsanlæg, og opsynet med dem må ikke nedprioriteres. Vedligeholdelsen af vore anlæg er også vigtig. Det er til skade for brugerne og alt for dyrt på langt sigt at lade stå til og lade dem forfalde.

Kultur og dannelse
Vi ønsker et København, der er centrum for kulturel aktivitet, såvel teater som musik og anden form for kunstnerisk udfoldelse. Kommunens rolle skal efter en håndsrækning til at komme i gang alene være at medvirke til at skabe rum og mulighed for en sikker afvikling.

Adgang til viden og information er en forudsætning for at kunne fungere som en ansvarlig og engageret samfundsborger. Derfor er der brug for udvikling af bibliotekerne i forhold til en digital fremtid.

Bibliotekerne skal tænkes sammen med kulturhusene og Borgerservice. Adgang til pc og net er en naturlig del af et bibliotek, ligesom bøgerne stadig skal bevares. Men biblioteket skal ikke udvikles til et aktivitetssted betalt af det offentligt. Deres formål er ikke at bedrive underholdningsindustri. De skal stille deres faciliteter til rådighed for borgerne (til møder, foredrag mv), men skal ikke være initiativtagende. Det skal borgerne.

Kulturen i byen
Hovedstaden skal udvikles harmonisk, og kunstnerisk udsmykning er en vigtig del heraf. Derfor skal den kunstneriske udsmykning indtænkes, når der bygges nyt. Det gælder også ved bygning af kommunale institutioner. Ved udvikling af nye byområder skal der reserveres plads til kultur og fritidsliv.

Vi prioriterer også at renovere og passe på vores kulturarv, f.eks. Middelalderbyen, Thorvaldsens Museum og andre særlige historiske bygninger og anlæg. De skal fremstå velholdte og tilpasses samtiden med respekt for den gave, som de var og er til byen og dens borgere.

Nattelivet i København
København skal være både for byens gæster og for byens borgere. Hensynet til sidstnævnte skal veje tungere end til gæsterne. Vi vil arbejde for at skabe en mere rolig og dermed også mere sikker by ved at begrænse antal af udskænkningssteder i Indre By og begrænse åbningstiderne i barerne efter midnat.

Konkret foreslår vi derfor at:

  • Det kommunale tilskud højst må udgøre 50 % af de samlede indtægter for fritidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter
  • Der gives højere fokus på organiseret aktivitet på bekostning af de uorganiseret
  • Idrætsfaciliteterne opgraderes
  • Antallet af idrætsfaciliteter skal øges, så København ikke fortsat skal ligge langt under landsgennemsnittet målt i faciliteter pr indbygger
  • Tildelingen af sene bevillinger i nattelivet begrænses