Socialpolitik

Kommunen skal gøre mindre for mange, og have mere fokus på dem, som virkeligt har brug for hjælp.

Socialområdet
Bedre hjælp til de mest udsatte
Kommunen skal gøre mindre for mange, og have mere fokus på dem, som virkeligt har brug for hjælp. Her tænker vi specifikt på udsatte børn, handicappede, psykisk syge og mennesker, der ufrivilligt er havnet i hjemløshed. I en konservativ optik er man ikke udsat, alene fordi man er på kontanthjælp, førtidspension eller anden offentlig forsørgelse, men derimod hvis man har brug for særlig hjælp for at kunne klare sig.

I Det Konservative Folkeparti ser vi familien og pårørende som den bærende institution i samfundet. Familie og pårørende er en ressource, som kan noget andet og mere end det kommunale system og det er derfor helt naturligt, at inddrage og samarbejde med denne gruppe i langt højere grad, end man gør i dag. Vi vil derfor arbejde for aktiv inddragelse af det nære netværk i både forebyggelse, under behandlingsforløb og i rehabilitering. Undersøgelser viser at ved inddragelse af pårørende til psykisk syge, så er risikoen for at falde tilbage i sygdom efter endt behandling halveret. Det Konservative Folkeparti vil arbejde for at kommunen i højere grad aktivt inddrager de pårørende til alvorligt syge, og at de pårørende får ordentlig støtte.

Siden sidste kommunalvalg er det lykkedes Det Konservative Folkeparti at få en behandlingsgaranti til narkomaner, så de nu kan komme i afvænning i det øjeblik, de henvender sig. Det er et resultat, vi er stolte af at have opnået, og vi ønsker at tilbuddet fremover også gælder for alkoholikere.


Bedre hjælp og botilbud til psykisk syge

Der skal være flere plejepladser til demente og alkoholskadede borgere over og under 65 år. Hjælpen til psykisk syge har længe været underprioriteret, og det er på trods af alle øvrige partiers flotte skåltaler om, at der skal ske noget. Men når der skal prioriteres til budgetforhandlingerne, sker det ikke.

Der skal være sammenhæng mellem behandlingen i regionen og opfølgning og rehabilitering af de psykisk syge i kommunen. Der er brug for øget indsats for sindslidende med misbrug, sindslidende som er svære at fastholde i behandling og hjemløse med sindslidelser. Der er også brug for plejepladser til psykisk syge og alkoholskadede borgere, der ikke kan tage vare på sig selv. I Det Konservative Folkeparti ønsker vi at styrke det frie valg. Det betyder, at der skal være et reelt frit valg. Samtidig ved vi, at social innovation oftest sker i private tilbud samt at genkendelighed, tryghed og personlige relationer er væsentlige parametre for et succesfuldt behandlingsforløb. I dag prioriterer kommunen egne institutioner. Det mener vi er forkert. Vi vil derfor styrke samarbejdet og vilkårene for selvejende institutioner.

Unge med misbrugsproblemer
Vi vil prioritere en målrettet indsats mod unge med misbrugsproblemer og hjælpe dem ud af misbruget og ind i uddannelsessystemet. Det Konservative Folkeparti arbejder derfor for flere kollegieværelser til denne gruppe. Vi ønsker også at mobilisere ressourcer i den unges netværk ved sociale indsatser. Det kan gøres gennem at pårørende modtager samtaler og individuelle møder med personale fra socialforvaltningen. Man laver på den måde en social indsats i hele netværket og skaber ikke en parallel verden i det sociale system.

Frivillige organisationer skal støttes
De frivillige organisationer skaber netværk og hjælper, hvor det offentlige ikke har tilbud. Deres indsats overfor blandt andet de hjemløse er uvurderlig. Det Konservative Folkeparti ønsker at styrke frivillige initiativer og knowhow. Kommunens rolle skal derfor mere være formidlende. Relevante frivillige organisationer bør også have plads i Sundhedshusene og på plejehjemmene.

Bedre hjælp til veteraner
Vi ønsker at støtte bedre op om de mange københavnere, som er veteraner. En del af dem døjer med forskellige problemer, for eksempel posttraumatisk stresslidelse. Vi ønsker at styrke de sociale indsatser rettet mod de veteraner, som har et behov for øget hjælp.
Indsatsen på veteranområdet skal ske i samarbejde med region og stat og bygge på den viden, som løbene samles omkring veteranerne og deres særlige behov.
Ingen københavnsk veteran må opleve, at København ikke er taknemmelig for indsatsen.

Konkret foreslår vi derfor at:

  • Indsatsen fokuseres mod behov og ikke mod evne til at skabe opmærksomhed
  • Borgernes egne evner skal anvendes, så man bliver selvhjulpen og kun midlertidigt får behov for offentlig hjælp
  • Straksafvænning for narkomisbrug fastholdes og udvides til også at omfatte alkoholikere
  • Psykisk syge skal have bedre behandling – hurtigere udredning og målrettet hjælp til varigt at opnå det bedst mulige funktionsniveau
  • Frivillige organisationer skal indtænkes i løsningerne
  • Københavnske veteraner skal hjælpes og føle, at vi er taknemmelige for deres indsats