Sundhed

Vi konservative ønsker sammenhæng i sundhedsindsatsen til borgerne.

Sundhed
Vi konservative ønsker sammenhæng i sundhedsindsatsen til borgerne. Vi ønsker en rationel og kompetent indsats, hvor de syge borgere, der ikke kan klare sig selv, prioriteres.

Ældre
Vores ældre, der ikke kan klare sig selv, skal sikres omsorg og pleje, så de har en værdig tilværelse. Det betyder, at vi skal have en velfungerende hjemmehjælp. Antallet af forskellige hjælpere til den enkelte nedbringes. Når det ikke er muligt at klare sig i eget hjem, skal der inden for kort tid tilbydes plejeplads, midlertidig eller permanent.

Der skal være sikker medicinuddeling. Der sker for mange fejl i dag.

Mange ældre er både fysisk, åndeligt og økonomisk velfungerende og kan klare sig selv og behøver ikke hjælp fra det offentlige. Vi skal fokusere hjælpen til dem, der har behov.

Hjemmehjælp til praktisk hjælp skal gøres indtægtsbestemt, således at der indføres egenbetaling, og samtidigt åbnes for, at der kan tilkøbes tillægsydelser. I samme omfang bør det være muligt at vælge privat hjemmehjælp, hvis man ikke ønsker at bruge den kommunale.

Madordninger skal være mere fleksible.

Når kræfterne begynder at svigte, skal kommunen vejlede og hjælpe med foranstaltninger, der gør den ældre i stand til at være selvhjulpen længst muligt.

Demensindsatsen skal styrkes. Pårørende skal kunne få hjælp og vejledning, når sygdommen demens rammer i familien. Der er derudover behov for egentlige demensplejepladser.

Plejehjem
En bolig på plejehjem skal være som ens eget hjem i trygge omgivelser. 16 % af plejecentrene havde ultimo 2015 alvorlige fejl og mangler, hvilket er uacceptabelt højt. De nuværende kommunale plejehjem bør hurtigst muligt overgå til at være selvejende plejehjem.

I plejehjemmenes fællesarealer skal der være åbent for, at foreninger og andre frivillige får adgang, således at beboerne kan tilbydes adspredelse via civilsamfundet.

Udover de kommunale plejehjem, bør der gives mulighed for etablering af private plejehjem, som modtager samme økonomiske tilskud, som de kommunale plejehjem.

Sammenhæng fra hospital til kommunen
Kommunerne overtager flere og flere opgaver fra hospitalerne, hvilket stiller krav til kapacitet og kompetencer.

Hvis man er færdigbehandlet på hospitalet, men ikke i stand til at klare sig i eget hjem, skal man straks kunne tilbydes en midlertidig plejeplads i kommunen. Dette er vigtigt, så man ikke optager en dyr hospitalsseng og tilbydes uden skelen til alder.

Bliver man ramt af en hjerneskade, skal man kunne tilbydes neurorehabilitering på højt niveau, og kommunen skal blive langt bedre til at koordinere indsatsen på tværs af deres forvaltninger.

Borgerne skal tilbydes genoptræning, når de har behov for det. Borgerne skal kunne henvende sig ét sted og ikke føle at de bliver kastebold. Et eksempel er forældre til handicappede børn. Der skal sikres en sammenhængende indsats og tydelig tilkendegivelse og forventningsafstemning.

Handicaptilgængelighed i byen og i trafikken
Der skal til stadighed være fokus på, at borgere med funktionsnedsættelse kan færdes selvstændigt. Det betyder, at der skal tænkes i niveaufri adgang til bygninger og kollektive trafikmidler.

Forebyggelse og sundhedsfremme
Forebyggelse er bedre end behandling. Men vi har en kritisk tilgang til forebyggelse. Det skal virke, og det skal målrettes, hvor udfordringerne og gevinsten er størst.

Det må aldrig udvikle sig til formynderi. Forebyggelse skal altid være et tilbud og ikke et diktat fra kommunen. Det er først og fremmest et personligt ansvar og et personligt valg at passe godt på sin egen krop.

Det er vigtigt at få rigtigt fat i de unge, når vi taler forebyggelse, fordi effekten heraf vil give de unge den bedste start på voksenlivet. Vi skal derfor allerede i ungdommen forebygge livsstilsygdomme og misbrug af alkohol og rusmidler. Skolesystemet skal oplyse de unge om sundhed, så de bliver bevidste om betydningen. Det kan være med til at bryde negativ social arv og forebygge livsstilssygdomme og misbrug.

Konkret foreslår vi derfor at:

  • De ældre skal have færre forskellige hjælpere i eget hjem – der skal være mere kontinuitet blandt hjælperne
  • Der åbnes for brugerbetaling samt for øget mulighed for tilkøb af ydelser
  • Mad på plejehjem og til ældre i eget hjem skal smage godt og være nærende
  • De kommunale plejehjem bliver selvejende institutioner
  • Forebyggelse og selvhjælp skal prioriteres, så færre får behov for varig offentligt betalt hjælp
  • Ingen skal vente på at få hjælp til genoptræning