Trafik og miljø

København skal være en ren by, hvor det er rart at bo og opholde sig.

Trafik og miljø
København skal være en ren by, hvor det er rart at bo og opholde sig. Vi vil gerne have en spændende by, hvor der er en harmonisk vekslen mellem nyt og gammelt – med respekt for det bestående og en nysgerrighed efter nyt. Vi skal værne om det danske særpræg i vores byrum, men også lade os inspirere af internationale strømninger.

Byudvikling med respekt for værdierne
København er en vidunderlig og smuk by, og det skal vi passe på. Når byen skal udvikles, skal det ske i respekt for det bestående. København skal være en moderne by, som vedvarende udvikler sig med afsæt i og med respekt for det, der er skabt. Derfor skal vi være særlige opmærksomme på at finde balancen mellem at vedligeholde og passe på det eksisterende og tilføre nyt, mens vi fastholder vores modstand overfor yderligere højhusbyggeri i den gamle middelalderby.

Vi ønsker at gøre plads til en stadig større befolkning og flere arbejdspladser ved at udvide byen i de gamle industriområder langs havnen.

Vi ønsker at ny bebyggelse i København skal være varieret i sin form og sin type, så København igen får både villaer, rækkehuse, lave etageejendomme og højere etageejendomme og byen bevarer sin forskellighed, historie og mangeartede udtryk, og at borgerne får mulighed for at sætte deres eget præg på deres nærområde. Vi ser en værdi i, at der skabes ejerboliger, da vi tror på at det medvirker til at skabe større fælles ansvarsfølelse både for sit kvarter og for at vedligeholde sin egen bolig.

Vi ønsker flere træer i byen, da træer er vigtige for at skabe et spændende og årstidsvarieret byrum med små oaser til rekreation og leg. Vi ønsker en byen med flere blomsterkummer, blomsterbede, blomsterudsmykning og træer langs hovedfærdselsårer.

Et rent København
København skal være en ren by, hvor det er rart at bo og opholde sig.

Enhver arrangør af events og arrangementer skal sørge fuldt og helt for oprydning for egen regning. Dermed mener vi at der kan skabes en større ansvarlighed overfor vores fælles værdier.

Vi vil også se på mulighederne for at få dækket omkostningerne til bortfjernelse af affald f.eks. ved pant på brug af plastikkrus, pizzabakker osv

Vi ønsker, at hærværk og henkastning af affald straffes og straffes hårdere, for det er et udtryk for manglende respekt for vores fælles ting.

Der skal etableres adgang til toiletfaciliteter under tilsyn på stærkt befærdede steder, så det fælles areal holdes hygiejnisk.

Sikkerhed, tryghed og udfoldelse
Københavnerne skal kunne udfolde sig og færdes trygt. Vi ønsker, at der kommer lys på pladser, i gader og stræder, så borgene og gæsterne oplever en åben, venlig, ren og sikker by også i de mørke timer. Vi ønsker effektbelysning af historiske og markante bygninger og pladser.

Trafik og fremkommelighed
Vi ønsker, at alle skal kunne færdes ubesværet, uanset hvilket transportmiddel den enkelte finder mest hensigtsmæssigt – kommunen skal ikke bestemme, om man må køre i bil, eller skal køre på cykel. Vi ønsker ligeværd og lige hensyn mellem trafikformerne.

Vi vil skabe mere plads til nye borgere og gæster ved at lægge trafik og parkering ned under jorden. Vi vil lede transittrafik under eller udenom byen. Vi ønsker en havnetunnel og flere af vore meget trafiktunge vej langt ned under jorden i tunneller. Al den trafik, der ikke har ærinde i selve byen, skal ledes udenom, så trafikken kan effektiviseres til gavn og glæde for alle færdende – og give mere plads på gadeniveau for gående, cyklister og lokal trafik.

Vi ønsker Metroen udbygget med flere underjordiske linjer. Vi ønsker at Metroen udbygges til Brønshøj, Husum, ved Rigshospitalet og i Valby eventuelt til Hvidovre hospital. Vi ser også gerne yderligere en Metrolinje under havnen, der kan forbinde fx Amagerbrostation med DR-byen, Islands Brygge og de nye områder ved Enghave Brygge.

Der skal være flere parkeringsmuligheder til både cykler og biler, så den irriterende kørsel efter en ledig parkeringsplads mindskes.

Vi ønsker at overdække banegravene og bruge de nye byrum rekreativt, til parkering og eventuelt til en busterminal til vekslen mellem lokal trafik og fjernbusser.

Vi ønsker at få bydelene hægtet sammen med broer så gående og cyklende lettere kan komme fra en del af byen til en anden. Vi ønsker f.eks. broer over banen på Østerbro og Vesterbro for at knytte bydelene sammen.

Vi vil gerne skabe et bedre flow i trafikken, f.eks. ved at optimere trafikken i Farimagsgaderne og i Søgaderne, da vi mener at det er bedre både for de færdende som for beboerne, at trafikken flyder, end den holder stille. Derfor vil vi også investere intelligent styring af lyssignaler, så trafikken flyder bedre og mere sikkert og med mindre forurening til følge.

Vi vil gøre det gratis for Københavnerne at parkere i deres egen by.

Vi vil arbejde for bedre parkeringsfaciliteter til turistbusser.

Miljø og energi
Vi ønsker en ren by med et minimum af affald ved at videreudvikle genbrugsmulighederne, og for at byen samlet set forurener så lidt som muligt. Vi ønsker, at de kommunale bygninger energirenoveres, for at bringe energiforbruget ned.

Vi ønsker at skybrudssikre og stormflodsikre byen for at undgå store skader efter kraftige naturbegivenheder.

Konkret foreslår vi derfor at:

  • Der vises respekt for alle trafikformer, da de alle har betydning for København og københavnerne
  • Forfordelingen til cyklister stoppes
  • Mere Metro
  • En havnetunnel hurtigst muligt
  • Kørebanerne langs Søgaderne/Farimagsgaderne udvides for at skabe bedre kapacitet til bilerne for at skabe mindre kø og bedre fremkommelighed
  • Byen holdes rent
  • En grønnere og smukkere by med mere beplantning
  • Bevare den unikke middelalderby uden eksperimenterende arkitektur