Kultur

Kultur har værdi i sig selv og skaber identitet og sammenhængskraft.

Kultur

Kultur har værdi i sig selv og skaber identitet og sammenhængskraft. Det Konservative Folkeparti er et kulturbærende parti og vi ønsker, at københavnerne kan glæde sig over det, der er skabt, og være med til at skabe nyt for de kommende generationer. Derfor vil vi gerne støtte kultur og fritidsaktiviteter i bred forstand indenfor kommunalfuldmagtens rammer, men uden at kommunen påtager sig økonomiske risici, som rettelig bør være privates og uden at de kommunale tilskud udgør mere en 50 % af de samlede indtægter.

Omverdenen kigger mere og mere til Danmark, hvad er det, vi kan, der gør os til et af verdens lykkeligste folk og et rigt samfund.

Det er efter vores opfattelse i høj grad det foreningsliv, som danskerne færdes i, hvor vi lærer at omgås alle og skabe noget sammen. De frivillige fællesskaber er vigtige for et stærkt civilsamfund, og for at danskerne efter eget valg kan deltage i de aktiviteter og fællesskaber, som giver dem værdi. Det er her, sammenhængskraften i samfundet skabes, da folk lærer hinanden at kende ud fra et frivilligt ønske om fællesskab.

Vi skal værne om vores plads som verdens lykkeligste folk og vores høje score på tillid til hinanden. Det udfordres i disse tider. Derfor er det ekstra vigtigt at have fokus på vores foreningsliv og folkeoplysning.
Derfor ønsker vi, at foreningslivet får gode muligheder for at udøve deres aktiviteter via adgang til ordentlige faciliteter, som medfinansieres af kommunen.

Vi konservative ønsker civilsamfundet fremmet og ønsker at give de frivillige foreninger særligt gode vilkår, da de er præget af engagement og kompetencer samt skaber gode værdier i vores samfund. Vi mener dog, at handicappede og socialt udsatte skal prioriteres, således de også får gode muligheder for at nyde foreningslivet.

Foreningsliv og idrætsanlæg
Vi konservative prioriterer det organiserede foreningsliv som idræt, spejderbevægelse osv. før det uorganiserede, som fx street-aktiviteter, events mv. Derfor ønsker vi, at der fremover kun bruges penge på den organiserede del, hvor ansvaret er tydeligt og indsatsen langsigtet.

Der er stor mangel på idrætsanlæg i København og vi halter efter andre byer i Danmark, så flere idrætsanlæg har høj prioritet. Vi kan dog også forsøge at få vores foreninger til at kigge mod nabokommunerne, således at deres anlæg eventuelt udnyttes bedre end i dag.
Vi skal passe på vores idrætsanlæg og der skal være opsyn på de kommunale faciliteter, da det i modsat fald skaber utryghed og forhøjer risikoen for hærværk markant. Vi vil ikke finde os i, at ballademagere hærger idrætshallerne og skaber utryghed.

Vedligeholdelsen af vores idrætsanlæg er også vigtig og det er til skade for brugerne og alt for dyrt på lang sigt at lade stå til og lade dem forfalde. Derfor ønsker vi, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for alle byens kommunale idrætsanlæg som løbende opdateres og følges.

Kultur og dannelse
Vi ønsker at København skal være det naturlige centrum for både lokale og nationale kulturelle aktiviteter, hvad enten det er teater, musik eller anden form for kunstnerisk udfoldelse. Men det skal i langt højere grad ske på brugernes præmisser og via brugernes økonomiske støtte, idet det ikke er en kommunal opgave at drive koncertsale, kunsthaller, gallerier, biografer eller lignende. Kun ved at lade brugerne bestemme sikrer vi, at der sker en udvikling indenfor kunst og kultur til gavn for nuværende og fremtidige generationer.

Adgang til viden og information er en forudsætning for at kunne fungere som en ansvarlig og engageret samfundsborger i et oplyst demokrati og derfor er der brug for udvikling af bibliotekerne, så de står bedre rustet til den digitale fremtid. Derfor skal bibliotekerne tænkes sammen med kulturhusene og Borgerservice, så de bliver en fast og integreret del af lokalområdet, hvor alle borgere kan læse eller låne bøger, få adgang til Internettet og løst en lang række af almindelige borgerhenvendelser.

Men bibliotekerne skal ikke udvikles til et aktivitetssted betalt af det offentligt eller et sted, hvor man kan låne/leje udstyr som henhører til private udbydere. Deres formål skal ikke være at drive en underholdningsindustri, men derimod stille deres faciliteter til rådighed for borgerne (til møder, foredrag mv.) på baggrund af initiativer fra borgerne.

Kulturen i byen
Selvom København vokser markant i de kommende år, skal vi sikre at den lokale historiske og kulturelle arv fastholdes og at udviklingen sker med respekt for byens sjæl. København skal udvikles harmonisk og med respekt for nærområdets historie, anvendelse og arkitektur, således at også byrummets kunst afspejler dette. Derudover skal der, ved udvikling af nye byområder, reserveres plads til kultur og fritidsliv.

Vi prioriterer også at renovere og passe på vores kulturarv, fx middelalderbyen, Thorvaldsens Museum og andre særlige historiske bygninger og anlæg. De skal fremstå velholdte og tilpasses samtiden med respekt for den gave, som de var og er til byen og dens borgere.

Nattelivet i København
København skal være en dejlig by for både byens gæster og byens borgere. Men skal vi prioritere mellem disse, må det være byens borgere som har den højeste prioritet.

At bo i en storby medfører en accept af, at når man bor tæt på andre, så er der mere larm, mere trafik, mere forurening og færre grønne områder end hvis man bor på landet. Det stiller krav om, at alle udviser mere hensyn overfor hinanden, hvor end vi færdes, og hvad end vores aktivitet er. Derfor foreslår vi, at partybusser skal forbydes i København.

Men den socialdemokratiske og radikale plan ”Gang i København” fra 2006 har nu igennem flere år vist, hvor hurtigt man kan smadre et byområde, jagte indbyggerne ud af byen og overlade byens gader og stræder til hærgende horder af feststemte ballademagere som ikke respekterer andre.

Vi har derfor som mål at få stoppet planens destruktion af København og påbegynde genopbygningen af byen – til gavn for byens borgere.

Vi vil arbejde for, at antallet af bevillinger til langt ud på morgenen i beboelsesområder stoppes, at der stilles krav om bedre lydisolering, og hvor det måtte være påkrævet i forhold til naboer, indrettes indendørs rygeområder, så festen flyttes fra gaden og ind på beværtningerne, samt mere tilstedeværelse af politi i festområderne. På den måde kan vi sikre en balance mellem byens borgere og byens gæster.

 
København skal fungere i hverdagen